Close
Home » Nonfiction » Russell Jurney » Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla ka?dego

August 04 , 2009

Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla ka?dego

Overview

Du?e zbiory danych dla ka?dego!

W dobie Big Data klasyczne podej?cie do analizy danych nie przynosi ju? po??danych wyników. Skuteczna analiza gigantycznych zbiorów informacji, wyci?ganie interesuj?cych wniosków i prezentowanie ich w przejrzystej formie u?ytkownikowi wymagaj? mnóstwa czasu i ?rodków. Zastanawiasz si?, jak podej?? do tego problemu, by zminimalizowa? ryzyko niepowodzenia? Na to i wiele innych pyta? odpowiada ta fantastyczna ksi??ka.

Dzi?ki niej dowiesz si?, jak zaprz?c platform? Hadoop do w?asnych celów. Skorzystasz z prostych narz?dzi, takich jak j?zyk Python, biblioteka D3.js oraz Apache Pig, i zastosujesz zwinne podej?cie do problemu, by osi?gn?? zaskakuj?ce efekty. Ponadto przekonasz si?, jak ?atwo mo?na publikowa? dane w MongoDB, stosowa? wyszukiwark? ElasticSearch oraz wykorzysta? potencja? chmur obliczeniowych. Nauczysz si? tak?e wizualizowa? dane na wykresach, prognozowa? oraz podejmowa? w?a?ciwe dzia?ania. Ksi??ka ta jest doskona?? lektur? dla wszystkich osób stoj?cych przed problemem skutecznej pracy z ogromnymi zbiorami danych.

Dzi?ki tej ksi??ce:

Download torrent

Read also

Herejes en la historia

Los siete ensayos que componen este libro estudian de forma monográfica la figura del hereje en distintos contextos y momentos históricos: desde la disputa en el siglo IV acerca de la figura humana de Dios o la historia del monje Joviniano pasando por la herejía monofisita el monje Basilio condenado en Bizancio o Pedro Valdo y el despertar laico…

  • poznasz najlepsze narz?dzia do przetwarzania zbiorów danych
  • wykorzystasz mo?liwo?ci j?zyka Python
  • sprawdzisz mo?liwo?ci chmur obliczeniowych
  • b?yskawicznie wyszukasz dane za pomoc? ElasticSearch
  • zwizualizujesz dane z u?yciem D3.js

Zwinnie rozwi?? problemy z du?ymi zbiorami danych!

„Przy tak du?ej popularno?ci zagadnie? Big Data i Data Science, lektura praktycznego instrukta?u budowy aplikacji analitycznych jest mocno od?wie?aj?ca. Russel Jurney wprowadza nas, ma?ymi porcjami implementacji, w swoj? filozofi? zwinno?ci w dziedzinie analizy i aplikacyjnego wykorzystywania danych.”

Mat Kelcey, matpalm.com

Show more...

Date release: December 19, 2014

Nonfiction, Computers
Zwinna, analiza, danych., Apache, Hadoop, ka?dego, Russell, Jurney, download, XML Book, Amazon Kindle, Adobe DRM, ePUB 2

How to download book

Buy this book

You can buy this book now only for $8.69. This is the lowest price for this book.

Buy book

Download book free

If you want to download this book for free, please register, approve your account and get one book for free.

Register

After that you may download book «Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla ka?dego»:

Download XML Book:

find-AZW-pdf-epub2-zwinna-analiza-danych-apache.xml

Download Amazon Kindle:

find-AZW-pdf-epub2-zwinna-analiza-danych-apache.AZW

Download Adobe DRM:

find-AZW-pdf-epub2-zwinna-analiza-danych-apache.pdf

Download ePUB 2:

find-AZW-pdf-epub2-zwinna-analiza-danych-apache.epub2