Close
Home » Fiction & Literature » Agna de Valldaura » Tradicions Religiosas De Catalunya

August 16 , 2007

Tradicions Religiosas De Catalunya

Overview

LA MARE DE DEU DEL REMEY. En un poblet de mes amunt y tambè de la costa, que ‘n dihuen Caldetas, poblet voltat de montanyas que sembla qu’ empenyen las casas cap á la mar, allá pèl temps de la vellura succehí lo que jo ara ‘us contarè. No ‘us ne riguén jovenalla, vosaltres sou gent de molt poca fe y es que teniu molts pochs anys encara. Vosaltres ja no creyéu en miracles, vos ho llegeixo en la nina dels ulls; quan tingáu los cabells blanchs y la pell tan arrugada com jo, ja hi creuréu un xich. Y á mes si ‘us ho conto, es perque m’ ho haveu demanat. Ohíu. Tal deya una velleta asseguda en una roca vorera á la mar, juntant sa veu seca y escardalenca á la ramor de las onas qu’ enjogassadas descapdellavan sa flonja escuma sobre la torrada arena de la platja. Nosaltres la escoltavam fent rotllo y ella aná dihent. —No era, quan succehí lo que ‘us dirè, com ara que Caldetas tira á vila ab sas casas tan novas y blancas y afileradas; llavors no hi havia sino una ó duas barracas de pescadors que ‘s guanyavan la vida ab sas petitas naus y la xarxa de fil de cánem; y mes amunt, á la montanya dos ó tres masías, una d’ ellas prou rica per mantindre remats. Ara be, veuse aquí que un dematí ‘l pastor dels bous de aquesta masía baixá costa avall cap al rieral pera que ab l’ herbey se refresquès lo bestiar. Aquest ab lo cap baix flayrant, mansa y tranquilament va esbarriarse mentres lo pastor matava la estona fent joguinas de fusta ab un mal ganivet que duya. Quan fou hora de tornar al corral, al crit del pastor tots los bous alsant llurs caps s’ anaren arremadant menys un que, sort á las veus y crits d’ aquell, no se movia d’ hont era flayrant la terra ab perfidia. Irat lo pastor s’ hi va atansar un xich y trobá á la bestia tan atareyada gratant la terra ab las potas davanteras, que ni esment feu d’ haverlo sentit vindre. Lo pastor esperá un ratet, mes al veure que no acabava la fal-lera, s’ encuriosí, s’ hi acostá mes y ab gran sorpresa va adonarse de que, en lo fons del clot que gratant acabava de fer lo bou, una Verge negre com una mora s’ hi descobria. Llavors ell se posá á descolgarla tambè, acabant la tasca comensada pel animal y prompte se convencè de que lo que á sos ulls se presentava era en realitat una santa imatge. Correguè á dirho al rector del poble vehí y aquest ab solemnitat y en companya de la gent dels masos de per allí aprop, acudí al lloch del miracle quedantne tots maravellats. Ab l’ obgecte de honorar la sagrada imatge alsaren una iglesia en lloch avinent y quan eixa fou termenada, ab pompa y gran ceremonia l’ hi trasladaren. Mes veuse aquí que al endemá al obrir la nova iglesia lo sagristá, molt se va sorpendre al adonarse de que la Verge no era dalt del altar major. Va corre la nova pel poble y tothom se ‘n va fer creus. Tothom cavilava sobre ‘l cas succehit, mes ningú acertava á esplicar tal desapariciò. En aixó va arribar corrent y admirat tambè pel seu cantò lo mateix pastor aquell que la havia trovada, notificantlos que acabava de véurela novament en lo mateix indret d’ hont un any enrera l’ havian treta, descoberta eix cop tambè pel mateix bou. Hi acudí altra volta lo senyor rector ab bona companya de gent y pregá á la Verge que se estès á la iglesia, prometentli que si aixís ho feya, una altra imatge com ella posarian en una capelleta, que en lo mateix primer lloch hont l’ havian trobada y hont ara tornavan á buscarla, s’ alsaria espressament. Y així ‘s feu. —Verament es cas estrany lo que ‘ns haveu contat—fiu jo—si be no es del tot nou per quant tambè ‘s diu, poch mes poch menys, de la Verge de la Pineda en Tarragona y de Sant Miquel del Fay y fins tambè de la Moreneta de Montserrat
Show more...

How to download book

Buy this book

You can buy this book now only for $3.99. This is the lowest price for this book.

Buy book

Download book free

If you want to download this book for free, please register, approve your account and get one book for free.

Register

After that you may download book «Tradicions Religiosas De Catalunya»:

Download XML Book:

book-to-read-MBR-pdf-LRF-online-tradicions-religiosas-de.xml

Download MobiPocket:

book-to-read-MBR-pdf-LRF-online-tradicions-religiosas-de.MBR

Download PDF:

book-to-read-MBR-pdf-LRF-online-tradicions-religiosas-de.pdf

Download Sony BookReader:

book-to-read-MBR-pdf-LRF-online-tradicions-religiosas-de.LRF