Close
Home » Nonfiction » Cindy Alvarez » Lean Customer Development.

July 04 , 2007

Lean Customer Development.

Overview

Znaj klienta swego

  • Zweryfikuj swoj? hipotez?, rozmawiaj?c z w?a?ciwymi osobami.
  • Krok po kroku naucz si? prowadzi? skuteczne wywiady Customer Development.
  • Rozpoznawaj zachowania klientów, ich problemy i ograniczenia.
  • Na podstawie pozyskanych w ten sposób informacji zbuduj minimalnie satysfakcjonuj?cy produkt, który pozwoli Ci potwierdzi?, co klienci s? sk?onni kupi? i czego b?d? u?ywa?.
  • Dostosuj techniki sk?adaj?ce si? na model Customer Development do potrzeb du?ych organizacji, konserwatywnych bran? i istniej?cych ju? produktów.
Jak tworzy? produkty, które ludzie b?d? chcieli kupowa?? Bez wzgl?du na to, czy jeste? w?a?cicielem niewielkiej firmy czy pracownikiem wielkiego koncernu, zadajesz sobie to samo pytanie. Je?li szukasz niezawodnej metody badania potrzeb i preferencji klientów, dzi?ki której zaoszcz?dzisz wiele miesi?cy pracy oraz mnóstwo pieni?dzy, zapraszamy do ?wiata Lean Customer Development.

To metoda id?ca o krok dalej ni? tradycyjne techniki marketingowe. Nie tylko pomo?e Ci pozna? potrzeby i preferencje klientów oraz zg??bi? user experience, ale zweryfikuje t? wiedz? na drodze eksperymentów naukowych. Dzi?ki odpowiedniemu po??czeniu otwartych wywiadów oraz szybkich i elastycznych technik badawczych dowiesz si?, jak zachowuj? si? Twoi potencjalni klienci, jakie problemy usi?uj? rozwi?za?, a tak?e co ich frustruje, a co jest przedmiotem ich zachwytów. Dowiedz si?, jak zmienia? zachowania konsumentów, tworzy? wielkie produkty i budowa? trwa?? firm?.

Ksi??ki z serii Lean, serii, której redaktorem jest http://helion.pl/autorzy/eric-ries,​eriris.htm">Eric Ries, za?o?yciel ruchu Lean Startup. Niniejsza ksi??ka k?adzie nacisk na podstawowe aspekty metodologiczne i zawiera praktyczne przyk?ady, opracowane z my?l? o deweloperach, mened?erach i innych cz?onkach zespo?u Twojego startupu. Dzi?ki niej poznasz skuteczne narz?dzia i przyjmiesz sposób my?lenia sprzyjaj?cy podejmowaniu szybkich i m?drych decyzji.

Download doc

Read also

How Google Tests Software

2012 Jolt Award finalist!   Pioneering the Future of Software Test   Do you need to get it right, too? Then, learn from Google. Legendary testing expert James Whittaker, until recently a Google testing…

Show more...

Date release: February 06, 2015

Nonfiction, Computers
Lean, Customer, Development., Cindy, Alvarez, download, Papyre FB2, Mobi, Amazon Kindle, PDF

How to download book

Buy this book

You can buy this book now only for $7.89. This is the lowest price for this book.

Buy book

Download book free

If you want to download this book for free, please register, approve your account and get one book for free.

Register

After that you may download book «Lean Customer Development.»:

Download Papyre FB2:

book-to-read-mobi-AZW-pdf-online-lean-customer-development.fb2

Download Mobi:

book-to-read-mobi-AZW-pdf-online-lean-customer-development.mobi

Download Amazon Kindle:

book-to-read-mobi-AZW-pdf-online-lean-customer-development.AZW

Download PDF:

book-to-read-mobi-AZW-pdf-online-lean-customer-development.pdf